Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe - Digital Dragons 3/2018 - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2019, 12:03

Inne zamówienia

Czwartek, 08 lutego 2018

Zapytanie ofertowe - Digital Dragons 3/2018

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji Digital Dragons 2018.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja siódmej edycji wydarzenia pn. Digital Dragons 2018 w dniach 21 - 22 maja 2018 r.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

    Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o. o. , ul Podole 60, 30-393 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 roku godzina 10:00 – w Sekretariacie

Miejsce otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o. o. , ul Podole 60, 30-393 Kraków w dniu 22 lutego 2018 roku godzina 10:15 w sali konferencyjnej KPT.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Informacje pozostałe.

Oferta nie odpowiadająca treści zapytania ofertowego nie będzie rozpatrywana.

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Wykonawcy w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Cieśla
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL