Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Podłężu, składającej się z działek o nr 1147/12, 44/17, 44/19, i 44/21

1. Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Podłężu, składającej się z działek o nr 1147/12, 44/17, 44/19,  i 44/21 o łącznej powierzchni 59263 m2(dalej jako „Nieruchomość”).

 2. Nieruchomość położona jest na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa  Niepołomice. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice –– leży w obszarze terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonym symbolem PT.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.111.560,00 zł netto. Do ustalonej w trakcie przetargu ceny naliczony zostanie należny podatek VAT.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 3 stycznia 2019 r. wadium w kwocie 1.422.312,00 zł (milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwanaście złotych złotych) przelewem na rachunek bankowy BPS S.A. Oddział/Kraków, nr 75 1930 1220 2012 1212 4789 0002.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości jest przedłożenie notariuszowi do aktu notarialnego decyzji o wsparciu na realizacje projektu na przedmiotowej Nieruchomości. 6. Oferent wybrany w drodze tego postępowania będzie zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości do dnia 31 stycznia 2019 r.

 7.W przypadku nie przystąpienia oferenta do zawarcia umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości we wskazanym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.

 8. Oferty należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

 9. Otwarcie ofert na sprzedaż prawa własności Nieruchomości odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

 10. Spółka zastrzega sobie zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Informacja o wyborze:

W dniu 7 stycznia 2019r. została wybrana oferta firmy Smay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 29.

Metadane

Data publikacji : 17.12.2018
Data modyfikacji : 21.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bielawski

Opcje strony

do góry