Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Podłężu, składającej się z działek o nr 1147/12, 44/17, 44/19, i 44/21

03.12.2018

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. postanawia unieważnić przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 1147/12, 44/17, 44/19 oraz 44/21, położonej w Podłężu, gmina Niepołomice, o łącznej pow. 5,9263 ha.

 

1. Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Podłężu, składającej się z działek o nr 1147/12, 44/17, 44/19,  i 44/21 o łącznej powierzchni 59263 m2(dalej jako „Nieruchomość”)

 2. Działka nr 415/32 położona jest na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

podstrefa  Niepołomice. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice –– leży w obszarze terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonym symbolem PT

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.111.560,00 zł netto. Do ustalonej w trakcie przetargu ceny naliczony zostanie należny podatek VAT.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie  1.422.312,00 zł na rachunek bankowy: BPS S.A. Oddział w Krakowie, numer rachunku: 75 1930 1220 2012 1212 4789 0002.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości jest przedłożenie notariuszowi do aktu notarialnego decyzji o wsparciu na realizacje projektu na przedmiotowej Nieruchomości. 6. Oferent wybrany w drodze tego postępowania będzie zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości w terminie 14 dni od uzyskania decyzji o wsparciu.

 7.W przypadku nie przystąpienia oferenta do:  • niniejszego postępowania przetargowego, • umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości we wskazanym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.

 8. Oferty należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

 9. Otwarcie ofert na sprzedaż prawa własności Nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

 10. Spółka zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Metadane

Data publikacji : 26.11.2018
Data modyfikacji : 03.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bielawski

Opcje strony

do góry