Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o. o.


Krakowski Park Technologiczny sp. z o. o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019

Strona BIPu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. (dalej: KPT) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:  

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Wityńska-Słącz, e-mail: bwitynska@kpt.krakow.pl, numer telefonu: +48 728478518. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 

KPT jest właścicielem 2 budynków zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Podole 60 oraz przy ul. Życzkowskiego 14. Budynek przy ul. Podole dalej (KPT Podole) zapewnia wolną od barier możliwość poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami zarówno poziome jak i pionowe. W przypadku budynku zlokalizowanego przy ul. Życzkowskiego 14 w Krakowie (dalej KPT Życzkowskiego) zapewnia wolną od barier możliwość poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami poziome. W zakresie pionowej możliwości poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami należy wskazać, że winda posiada panel sterujący w wersji szklanej płyty, który może stanowić utrudnienie do swobodnego korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie widoczności. Do czasu wymiany panelu sterującego KPT opracował i wdrożył specjalną procedurę, która udzielenie pełnego wsparcia w zakresie obsługi panelu sterującego przez osobę pełniącą funkcje ochroniarskie w budynku (w systemie 24-godzinnym).

W zakresie możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami KPT aktualnie posiada opracowaną i wdrożoną procedurę zakładającą w takich sytuacjach dedykowanie wskazanych osób, które dokonają fizycznego przeniesienia osób ze szczególnymi potrzebami do punktu zbiórki pożarowej określonej dla poszczególnych budynków. Jednocześnie KPT zamierza w tym zakresie dokonać zakupów specjalistycznego sprzętu, który w znaczący sposób ułatwi ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

KPT zapewnia kontakt telefoniczny, korespondencyjny oraz możliwość przesyłania faksów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Rafał Skrzypczyk  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. +48 12 640 19 52, adres e-mail: rskrzypczyk@kpt.krakow.pl.  Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

do góry