Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu, którzy będą pełnić następujące funkcje: Prezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków, działając na podstawie § 18 ust. 1 i ust. 2 Umowy Spółki oraz uchwał Rady Nadzorczej nr 30/IX/2024 oraz 31/IX/2024 z dnia 13 maja 2024 r., ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu, którzy będą pełnić następujące funkcje: Prezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.

Wymagania dla kandydatów

I. Kandydat na Członka Zarządu: zwany dalej „Kandydatem”, winien spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

II. Kandydat powinien także:

   1. korzystać z pełni praw publicznych;
   2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
   3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

III. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. CV, zawierające opis wykształcenia, dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć Kandydata w pracy zawodowej oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów przeprowadzenia Postępowania;
 2. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z wymaganiami dla Kandydatów;
 3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z wymaganiami dla Kandydatów;
 4. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami dla Kandydatów;
 5. oświadczenie Kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym o nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 6. w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. – odpowiednio: oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 273) – na formularzach, których wzory są dostępne na stronie www.ipn.gov.pl w zakładce lustracja;
 7. oświadczenie Kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
 8. oświadczenie Kandydata o przestrzeganiu warunku wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1090);
 9. aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) lub oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw Kandydatowi;
 10. oświadczenie Kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w części III wymagań dla Kandydatów;
 11. inne dokumenty, potwierdzające dodatkowe umiejętności, kwalifikacje lub doświadczenie (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

 

Opatrzone własnoręcznym podpisem oświadczenia Kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kandydata. W takim przypadku Kandydat, który spełnia wymogi formalne, jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ważne informacje

 • Pisemne zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w terminie do
  24 maja 2024 r. do godz. 12.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą do godz. 12.00 ostatniego dnia terminu (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Podole 60, 30-394 Kraków, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.”  zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie Kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Otwarcie i weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym nastąpi 27 maja 2024 r.

 

Rozmowy kwalifikacyjne

Z Kandydatami, którzy spełniają wymogi formalne, mogą zostać przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne również przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w okresie od 28 maja 2024 r. O dokładnej dacie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu Kandydata, co najmniej jeden dzień przed terminem rozmowy. Niestawienie się Kandydata w oznaczonym terminie na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w Postępowaniu kwalifikacyjnym.

Cześć rozmowy kwalifikacyjnej może przebiegać w j. angielskim.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

 1. koncepcja zarządzania Spółką,
 2. znajomość funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. 

 

 

 

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych (www.kpt.krakow.pl).

 

Do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Podole 60 w Krakowie, Kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:

 1. Umowa Spółki;
 2. Regulamin Organizacyjny Spółki;
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
 4. Opinia i raport biegłego rewidenta za 2022 r.;
 5. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

 

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi Kandydatów uczestniczących w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach telefonicznie lub na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia Postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia zwycięzców Postępowania. W takim przypadku Rada Nadzorcza poinformuje Kandydatów o zakończeniu Postępowania telefonicznie lub na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 

Metadane

Data publikacji : 14.05.2024
Data modyfikacji : 14.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Wityńska-Słącz

Opcje strony

do góry