Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Zapytanie ofertowe nr KPT ScaleUp/1/2021 na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych w zakresie profesjonalnej komunikacji biznesowej dla firm z programu akceleracyjnego KPT ScaleUp realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 2 części

Zamówienie udzielane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2021 r. do godz. 12.00

Metadane

Data publikacji : 28.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Mazurek

Opcje strony

do góry