Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

http://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/przetargi/6712,Zaproszenie-do-przetargu-lacznego-dotyczacego-uzyskania-zezwolenia-oraz-sprzedaz.html
2020-10-21, 08:59

Zaproszenie do przetargu łącznego dotyczącego uzyskania zezwolenia oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 415/33 o powierzchni 1,7400 ha, położonej w Niepołomicach - Podłężu

spółka zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną, na podstawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (tekst jednolity z 4 grudnia 2015 r., Dz.U. poz. 2033) zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu:

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Podole 60, 30-394 Kraków

Tel.: (12) 640 19 40 fax: (12) 640 19 45

 1. Ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
 2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z  niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 415/33 o powierzchni 1,7400 ha, położonej
  w Niepołomicach - Podłężu, objętej Kw KR21/00023238/9 Właścicielem działki jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
 3. Działka nr 415/33 położona jest na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej – podstrefa  Niepołomice. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice –– leży w obszarze terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonym symbolem PT
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.568.240,00 zł. Cena obejmuje należny podatek VAT.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) za cenę 10.000,00 złotych plus VAT. SIWP, zawierająca szczegółowe warunki przetargu i opis nieruchomości jest dostępna
  w siedzibie spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00. – 15.00., po uprzednim wpłaceniu na rachunek bankowy: BPS S.A. I Oddział w Krakowie, numer rachunku:
  75 1930 1220 2012 1212 4789 0002 podanej kwoty i wpłaty wadium
  w wysokości 250.000,00 zł.
 6. Oferent wybrany w drodze tego postępowania będzie zobowiązany do:
 • zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa własności ww. nieruchomości (umowa przyrzeczona), w terminie 14 dni od uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
  1. W przypadku nie przystąpienia oferenta do:
 • niniejszego postępowania przetargowego,
 • warunkowej umowy sprzedaży prawa własności ww. nieruchomości we wskazanym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.
 1. Oferty będą oceniane według kryteriów zawartych w podanym wyżej rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
  (teks jednolity z 4 grudnia 2015 r., Dz.U. poz. 2033)
 2. Oferty należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 4 stycznia 2017 r. do godz. 15.00.
 3. Przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.
 4. Spółka zastrzega sobie zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski

Opcje strony