Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg łączny mający na celu: ustalenie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz sprzedaż prawa własności nieruchomości - Przetargi - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2019, 12:03

Przetargi

Wtorek, 31 maja 2016

Przetarg łączny mający na celu: ustalenie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz sprzedaż prawa własności nieruchomości

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków Tel.: (12) 640 19 40 fax: (12) 640 19 45 spółka zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną, na podstawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (tekst jednolity z 4 grudnia 2015 r., poz. 2033)  zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu:


1. Ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 
2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z  niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 415/32 o powierzchni 1,1200 ha, położonej 
w Niepołomicach - Podłężu, objętej Kw KR21/00023238/9 Właścicielem działki jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
3. Działka nr 415/32 położona jest na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej – podstrefa  Niepołomice. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice –– leży w obszarze terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonym symbolem PT
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.322.496,00 zł. Cena obejmuje należny podatek VAT.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) za cenę 10.000,00 złotych plus VAT. SIWP, zawierająca szczegółowe warunki przetargu i opis nieruchomości jest dostępna 
w siedzibie spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00. – 15.00., po uprzednim wpłaceniu na rachunek bankowy: BPS S.A. Oddział w Krakowie, numer rachunku: 75 1930 1220 2012 1212 4789 0002 podanej kwoty i wpłaty wadium 
w wysokości 250.000,00 zł.
6. Oferent wybrany w drodze tego postępowania będzie zobowiązany do:
zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa własności ww. nieruchomości (umowa przyrzeczona), w terminie 14 dni od uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
7.  W przypadku nie przystąpienia oferenta do: 
niniejszego postępowania przetargowego,
warunkowej umowy sprzedaży prawa własności ww. nieruchomości we wskazanym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.
8. Oferty będą oceniane według kryteriów zawartych w podanym wyżej rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego 
(teks jednolity z 4 grudnia 2015 r., poz. 2033) 
9. Oferty należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 23 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.
10. Przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.
11. Spółka zastrzega sobie zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wynik postępowania:

Kraków, 04.07.2016 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Przetargów dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz nabędzie nieruchomość w strefie z dnia 24 czerwca 2016 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy EC Engineering sp. z o.o. 

 

Metadane

Data publikacji : 31.05.2016
Data modyfikacji : 30.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bielawski
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL