Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

http://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/ogloszenia-o-pracy/9925,Prezes-zarzadu-spolki-Nowe-Centrum-Administracyjne-sp-z-oo.html
2020-10-21, 07:20

Prezes zarządu spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.

Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa zarządu Nowego Centrum Administracyjnego Sp. z o.o.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 5. spełniać inne niż wymienione w pkt a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; 

Kandydat powinien także:

 1.  korzystać z pełni praw publicznych;
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2.  wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3.  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4.  pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1.  życiorys (CV) i list motywacyjny, zawierające opis wykształcenia, dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów przeprowadzenia Postępowania;
 2.  kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3.  dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z wymaganiami dla kandydatów;
 4.  dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z wymaganiami dla kandydatów;
 5.  dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami dla kandydatów;
 6. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym o nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 7.  w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. – odpowiednio: oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) – na formularzach, których wzory są dostępne na stronie www.ipn.gov.pl w zakładce lustracja;
 8.  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. oświadczenie kandydata o przestrzeganiu warunku wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2399);
 10. aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi;
 11.  oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 6 Ogłoszenia;
 12. inne dokumenty, potwierdzające dodatkowe umiejętności, kwalifikacje lub doświadczenie (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
 13. Kandydat jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 14. Zgłoszenie kandydatów nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego do ich składania, nie podlegają rozpatrzeniu.
 15. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuję przez złożenie pisemnego oświadczenia Radzie Nadzorczej. Nieobecność kandydata w wyznaczonym miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 16. Otwarcie zgłoszeń kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 17 lutego 2020 r. 
 17.  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spośród osób, które przesłały zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w dniach 19- 21 lutego 2020 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego w Krakowie, ul. Podole 60. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania, co najmniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem rozmowy. Informacja zostanie przesłana na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej bądź nastąpi telefonicznie.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie między innymi:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa ta Spółka;
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
 5. wiedza z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością, analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations, zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
 6. znajomość zagadnień dotyczących inwestycyjnego procesu budowlanego w tym w szczególności procesu rewitalizacji zabytków oraz terenów poprzemysłowych.
 7.  Podstawowe informacje o Spółce, tj. Akt Założycielski Spółki, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinia i raport biegłego rewidenta oraz sprawozdania finansowe za lata 2017-2018 będą udostępnione kandydatom w siedzibie Spółki, ul. Ujastek 1 w Krakowie, w dni robocze od dnia od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r., w sekretariacie Zarządu, w godzinach od 10:00 do 14:00, po wcześniejszym kontakcie tel. + 48 736 623 958. 
 8. Rada Nadzorcza po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
 9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
 10. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Spółka udostępnia  na stronie http://nca.malopolska.pl klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.
 11. Rada Nadzorcza zastrzega również, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 17 lutego 2020 r. w siedzibie Spółki, ul. Ujastek 1 w Krakowie do godz. 12.00. ​

Zgłoszenie powinno  zostać zaadresowane do Rady Nadzorczej Spółki Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o. (ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków) i złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o. o. – NIE OTWIERAĆ”.

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data złożenia tego zgłoszenia w siedzibie Spółki. Zgłoszenia przesłane drogą pocztową będą rozpatrywane wyłącznie wówczas, jeżeli wpłyną do siedziby Spółki we wskazanym terminie. 

 

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Data modyfikacji : 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maria Dubis
Osoba modyfikująca informację:
Maria Dubis

Opcje strony