Biuletyn Informacji Publicznej Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2019, 15:21

Inne zamówienia

Piątek, 22 lutego 2019

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie

Rada Nadzorcza Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, działając na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Umowy Spółki oraz uchwały nr 4/VIII/ 2019 z dnia 12 lutego 2019 r. i uchwały nr 5/VIII/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Wymagania dla kandydatów

I. Kandydat na Prezesa albo Wiceprezesa Zarządu winien spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zarządzania podmiotami gospodarczymi;
 6. posiadać wiedzę na temat organizacji i zarządzania spółkami handlowymi, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 7. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz wiedzę o sektorach, w których działa Spółka, z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących wspierania inwestycji.

II. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu powinien także:

 1. korzystać z pełni praw publicznych;
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

III. Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny (w oryginale), zawierający również własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów przeprowadzenia Konkursu;
 2. życiorys zawodowy, zawierający również opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z wymaganiami dla kandydatów;
 5. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z wymaganiami dla kandydatów;
 6. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami dla kandydatów;
 7. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym o nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 8. w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. – odpowiednio: oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) – na formularzach, których wzory są dostępne na stronie www.ipn.gov.pl w zakładce lustracja;
 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
 10. oświadczenie kandydata o przestrzeganiu warunku wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U z 2017 r. poz. 1393);
 11. aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) lub oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi;
 12. oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w części III wymagań dla kandydatów;
 13. inne dokumenty, potwierdzające dodatkowe umiejętności, kwalifikacje lub doświadczenie (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Opatrzone własnoręcznym podpisem oświadczenia kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku kandydat, który spełnia wymogi formalne, jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ważne informacje

 • Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w terminie do dnia 15 marca 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Podole 60, 30-394 Kraków, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.”, zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię
  i nazwisko oraz adres do korespondencji. Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Otwarcie i weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. w siedzibie Spółki o godz. 9.00.

Rozmowy kwalifikacyjne

Z kandydatami, którzy spełniają wymogi formalne, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie Spółki. O dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata, co najmniej na 5 dni przed terminem rozmowy. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 1. praktyczna wiedza o zakresie działalności spółki handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 2. znajomość i praktyczne doświadczenie związane z zarządzaniem i kierowaniem podmiotami gospodarczymi oraz zespołami pracowników;
 3. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz przepisów dotyczących działalności Spółki;
 4. koncepcja zarządzania Spółką;
 5. dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i dodatkowe kwalifikacje;
 6. znajomość funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących wspierania inwestycji;
 7. wiedza dotycząca funkcjonowania parków technologicznych, wspierania inwestycji i realizacji projektów z udziałem środków UE;
 8. dodatkowe umiejętności, kwalifikacje lub doświadczenie, w szczególności kwalifikacje ekonomiczne oraz znajomość języka angielskiego.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powinni zaprezentować koncepcję zarządzania/współzarządzania Spółką w wybranej formie (konspekt prezentacji, prezentacja), w wystąpieniu nie dłuższym niż 15 minut.

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych (www.kpt.krakow.pl).

W okresie od 22 lutego 2019 r. do 14 marca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Podole 60 w Krakowie, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:

 1. Umowa Spółki;
 2. Regulamin Organizacyjny Spółki;
 3. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
 4. opinia i raport biegłego rewidenta za 2017 r.;
 5. sprawozdania finansowe za 2017 rok.

 

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w Konkursie o jego wynikach telefonicznie lub na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia zwycięzców Konkursu. W takim przypadku Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu Konkursu telefonicznie lub na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2019
Data modyfikacji : 22.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL