Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe 18/Kreatywna Małopolska - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2019, 12:03

Inne zamówienia

Poniedziałek, 13 listopada 2017

Zapytanie ofertowe 18/Kreatywna Małopolska

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania efektywności działań w ramach projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
 
I. Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić Zamawiającemu:
1. Raport z audytu z roku 2017 zawierającego  informację o wykonaniu, stopniu realizacji poszczególnych wskaźników produktu w projekcie i jego wpływu na województwo małopolskie. Celem stworzonego dokumentu jest:
 
a) analiza w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celu poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
b) Odpowiedź na pytania:
W jakim stopniu projekt przyniósł określone korzyści gospodarcze dla województwa małopolskiego?
Jak przyczynił się do zwiększenia eksportu przez podmioty gospodarcze
z województwa małopolskiego?
Jak przebiega realizacja projektu?
Czy  rezultaty odpowiadają zakładanemu celowi projektu tj:
promocji gospodarczej Małopolski poprzez zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP sektora gier oraz filmowego.
Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne?
Czy projekt realizowany w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność projektu?
Czy przyjęte wskaźniki realizacji celów projektu są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany,
w tym zakresie powinny być wprowadzone?
c) Analiza wskaźników produktu:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe,
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym,
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym,
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności.
 
2. Raport ewaluacyjny powinien zawierać:
Kryteria oceny i odpowiedzi na  pytania badawcze,
Metodologie badawczą,
Opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji,
Opis wyników badania ewaluacyjnego,
Wnioski oraz rekomendacje.
3. Zamawiający zastrzega, że wgląd w dokumentację projektową potrzebną do przygotowania raportu odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy 9:00-17:00
 
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Raport ewaluacyjny w wersji papierowej
(2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na pendrive.
 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty faktury za w/w dokument po odebraniu
i akceptacji raportu z audytu na podstawie zaakceptowanego protokołu.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o. o. przy ul. Podole 60 w Krakowie (30-394) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 listopada 2017 roku
, godzina 12:00 - w Sekretariacie (III piętro).

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Cieśla
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL