Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków tel. (12) 640 19 40 fax (12) 640 19 45 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków tel. (12) 640 19 40 fax (12) 640 19 45 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok:

Firma: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 30-394 Kraków, ul. Podole 60), wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000058058, NIP 675-11-57-834, kapitał zakładowy 17.567.000,00 PLN.

  1. Przedmiotem zaproszenia jest przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  (tj. z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).
  2. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. –audyt 2016” należy składać pod adresem: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, w terminie do dnia 21 września 2016 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

  1. Zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz dane finansowe i kadrowe pozostają do pobrania na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:

http://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/inne-zamowienia

  1. Wyboru oferty dokona Rada Nadzorcza KPT sp. z o.o., która zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Wyniki:

„Rada Nadzorcza Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 r. wybrała ofertę firmy POL – TAX sp. z o.o.,

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2016 r.”

Metadane

Data publikacji : 13.09.2016
Data modyfikacji : 20.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bielawski

Opcje strony

do góry