Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

zapytanie ofertowe Power Up 2 Raport Doing Buiness in Małopolska

Przygotowanie, wydrukowanie i dostarczenie raportu analitycznego dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej w woj. Małopolskim i potencjału inwestycyjnego regionu, wraz aktualizacją w 2021 r. w ramach projektu pn. „Power up your Business in Małopolska 2” (RPMP.03.03.01-12-0270/18)

Opracowania mają zawierać aktualne informacje na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz potencjału inwestycyjnego województwa małopolskiego. Tematy będą obejmować: charakterystykę regionu z uwzględnieniem jego potencjału inwestycyjnego i wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje firm, procedury zakładania działalności gospodarczej, podatki, elementy prawa pracy, systemy wsparcia MŚP, w tym instrument Polska Strefa Inwestycji. Dodatkowo: dane dotyczące handlu zagranicznego, wielkości eksportu, przepisy dot. wymiany handlowej, wsparcie dla eksportu a także informacje dotyczące małopolskich IOB.

Zamówienie obejmuje przygotowanie raportu w 2 językach: polski i angielski w wersji elektronicznej i drukowanej, wraz z aktualizacją w 2021 roku. Zamawiający dopuszcza wersję układu tekstu w dwóch kolumnach (w jednej - wersja polska, w drugiej – wersja angielska). Ilość: 400 egzemplarzy raportu w roku 2020 oraz 400 egzemplarzy zaktualizowanego raportu w roku 2021. 

Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do  zapewnienia Zamawiającemu:

Przygotowania raportu analitycznego, dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej w woj. małopolskim i potencjału inwestycyjnego regionu (m.in., projekt, zdjęcia, skład, tłumaczenie, przygotowanie nośników elektronicznych) wraz z aktualizacją w 2021 r. Przedmiotem tego opracowania jest przedstawienie zalet, jakie wiążą się z inwestowaniem na terenie Małopolski. Opracowanie przedstawiać będzie podstawowe zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Opracowanie skierowane będzie do inwestorów zagranicznych, aczkolwiek jego praktyczny wymiar sprawia, że może ono okazać się pomocne również dla inwestorów krajowych. Przedstawiać będzie w sposób syntetyczny, podstawowe informacje dotyczące Małopolski jako regionu, w którym warto inwestować. Raport powinienem być pierwszym źródłem informacji dla inwestorów zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami w regionie. Powinien skupiać się na opisie przewag konkurencyjnych Małopolski.

Opierać się w szczególności na pokazaniu odpowiedzi na wyzwania, konieczności kreowania wyższej wartości dodanej inwestycji oraz budowania gospodarki opartej na wiedzy. Powinien wśród potencjalnych szans dla województwa wskazywać sektor usług B+R, life science, sektora motoryzacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem branży elektromobilności) oraz rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0.

Powinien zawierać informacje o wspieraniu branż tradycyjnie działających w regionie, ale równocześnie dążyć do przyciągania inwestycji, które zapewnią rozwój regionu zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez inteligentne specjalizacje. Opracowanie powinno wskazywać informacje potrzebne dla rozwoju firm innowacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz działanie na rzecz rozwoju zrównoważonego terytorialnie poprzez szczególne aktywizowanie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, zgodnie z strategia odpowiedzialnego rozwoju.

Opracowanie powinno zawierać w szczególności:

  • Ogólne informacje dotyczące potencjału polskiej gospodarki (PKB, wartość eksportu i inwestycji, obowiązujący w Polsce system i skala podatkowa)

 

  • Ogólne informacje o strukturze gospodarczej na terenie Małopolski w 2020. (Regionalne dane statystyczne – PKB, wartość eksportu, inwestycje itp.)
  • Opis polskich przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje ogólne. Odniesienia do prawodawstwa UE
  • Opis form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
  • Opis zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców w tym: informacje o Polskiej Strefie Inwestycji, dostępnych funduszach oraz programach (w tym system zachęt dla innowacyjności: ulga B+R, IP Box)
  • Opisywać rynek nieruchomości inwestycyjnych i magazynowych z dostępnością logistyczną oraz rynek biurowców, parków technologicznych w regionie.
  • Opis rynku pracy na terenie Małopolski – podstawowe informacje w szczególności sytuacje dot. Dostępności pracowników produkcyjnych oraz wykwalikowanej kadry
  • Opis najbardziej popularnych form zatrudniania pracowników, Regulacje dotyczące specyficznych warunków zatrudniania pracowników. Zatrudnianie cudzoziemców.
  • Opis ekosystemu dla działalności badawczo-rozwojowej w szczególności uczelnie, centra badawczo rozwojowe, np. sieć badawcza Łukasiewicz, firmy badawczo rozwojowe
  • Informacje o instytucjach okołobiznesowych, w których można uzyskać informacje i wsparcie

 

Przygotowanie uwzględnia opracowanie treści raportu o objętości ok 40 str. A4, z wykorzystaniem danych własnych wykonawcy oraz analizę danych zastanych a także druk 400 egzemplarzy wraz z dostawą w roku 2020. Dodatkowo opracowanie aktualizacji treści raportu i druk 400 egzemplarzy w roku 2021 r.  wraz z dostawą. Aktualizacja raportu ma zawierać bieżące informacje w oparciu o dane statystyczne oraz ewentualne zmiany przepisów.

Metadane

Data publikacji : 10.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maria Dubis

Opcje strony

do góry